Αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης TBME

Δεδομένης της ριζικής ανανέωσης που εφαρμόστηκε στη διαδικασία βραβεύσεων των Προφορικών Εργασιών, με την δημιουργία του session “The Battle for MEDle Earth”, και προς επίλυση αποριών όσων θελήσουν να συμμετάσχουν με Προφορική Εργασία προς βράβευση, ακολουθεί η ακριβής περιγραφή της διαδικασίας:

 • Οι οδηγίες για την συγγραφή και την υποβολή της εργασίας βρίσκονται εδώ, ενώ η φόρμα για την υποβολή της εδώ με τίτλο “Προφορική Εργασία προς Βράβευση”.
 • Το πλήρες κείμενο των Προφορικών Εργασιών προς Βράβευση θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή Βραβεύσεων Λάρισας. Αυτή θα αποτελείται από περισσότερα από 30 Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρισμένα σε 4 τομείς (Βασικών Επιστημών, Κλινικοεργαστηριακός, Παθολογίας, Χειρουργικής). Επισημαίνεται πως, για λόγους διαφάνειας και αμεροληψίας, αυτά τα Μέλη Δ.Ε.Π. δε θα συμμετέχουν σε καμία ελεύθερη ανακοίνωση προς βράβευση. Οι καθηγητές αυτοί θα αξιολογήσουν τις εργασίες σε βαθμολογική κλίμακα 1-100 βασιζόμενοι στους εξής άξονες, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 42.2 του Καταστατικού:
  Α) Η πρωτοτυπία της εργασία θα αξιολογείται με 30/100 βαθμούς. Β) Η συγκροτημένη κι επιμελημένη συγγραφή, καθώς κι η τεχνική αρτιότητα θα αξιολογείται με 20/100 βαθμούς. Γ) Η βιβλιογραφική υποστήριξη θα αξιολογείται με 25/100 βαθμούς. Δ) Η στατιστική τεκμηρίωση θα αξιολογείται με 25/100 βαθμούς. Σε περίπτωση που το είδος της εργασίας δεν περιλαμβάνει στατιστική επεξεργασία (π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση ή case report), με 25/100 βαθμούς θα αξιολογείται η ύπαρξη χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας. Από τους βαθμούς των αξιολογητών κάθε τομέα, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος που συγκέντρωσε έκαστη ελεύθερη ανακοίνωση από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Βραβεύσεων Λάρισας (Βαθμός Α).
 • Βάσει του βαθμού Α, θα αναδειχθούν οι 8 υψηλότερα βαθμολογημένες εργασίες, οι οποίες, ύστερα από αποδοχή του αντίστοιχου Υπευθύνου Επικοινωνίας, θα παρουσιαστούν προφορικά στο session “The Battle for MEDdle Earth” μία από τις ημέρες του Συνεδρίου, ενώ οι υπόλοιπες που είχαν σταλεί προς βράβευση, θα παρουσιάζοντα στα αντίστοιχα θεματικά session Ελεύθερων Ανακοινώσεων. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου Υπευθύνου Επικοινωνίας να συμμετάσχει στο session, η θέση θα παραχωρηθεί στην εργασία που έπεται στην κατάταξη. Οι 8 καλύτερες εργασίες θα λάβουν έπαινο ανεξαρτήτως επίδοσης στο επόμενο σκέλος της διαδικασίας.
 • Στο session “The Battle for MEDdle Earth” θα παρευρίσκεται ειδική 14μελής Επιστημονική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. και των 7 Ιατρικών Σχολών (2 μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε σχολή, 1 προερχόμενο από προκλινικό τομέα και 1 προερχόμενο από κλινικό τομέα), τα οποία θα έχουν παραλάβει, σε ικανό χρονικό διάστημα πριν το 23ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε., το πλήρες κείμενο και των 8 εργασιών. Σε κάθε ελεύθερη ανακοίνωση θα δοθούν 8’, προκειμένου αυτή να παρουσιαστεί από έναν ή δύο φοιτητές που συμμετείχαν στη συγγραφή της. Η σειρά παρουσίασης θα προκύψει τυχαία, κατόπιν κλήρωσης την ημέρα της παρουσίασης. Αμέσως μετά από κάθε παρουσίαση, θα υπάρχουν 4’ για ερωτήσεις από την ειδική Επιστημονική Επιτροπή και 1’ για ερωτήσεις από το κοινό. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, κάθε μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θα αξιολογήσει μυστικά κάθε εργασία σε βαθμολογική κλίμακα 1-100, βασιζόμενο στους εξής άξονες, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 42.2 του Καταστατικού:
  Α) Η πρωτοτυπία της εργασία θα αξιολογείται με 30/100 βαθμούς.
  Β) Η συγκροτημένη κι επιμελημένη παρουσίαση, καθώς κι η τεχνική αρτιότητα θα αξιολογείται με 40/100 βαθμούς.
  Γ) Η βιβλιογραφική υποστήριξη θα αξιολογείται με 15/100 βαθμούς.
  Δ) Η στατιστική τεκμηρίωση θα αξιολογείται με 15/100 βαθμούς. Σε περίπτωση που το είδος της εργασίας δεν περιλαμβάνει στατιστική επεξεργασία (π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση ή case report), με 15/100 θα αξιολογείται η ύπαρξη χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση της εργασίας.
  Από το σύνολο των 14 βαθμολογιών της Επιστημονικής Επιτροπής, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος που συγκέντρωσε έκαστη ελεύθερη ανακοίνωση από τα μέλη της ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής (Βαθμός Β).
 • Στο στάδιο αυτό, κρίνεται θεμιτή η συμμετοχή των ίδιων των συνέδρων στη διαδικασία αξιολόγησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης πρόσβαση, μέσω του site, σε ικανό χρονικό διάστημα πριν το 23ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. στα πλήρη κείμενα και των 8 εργασιών που θα παρουσιαστούν εκείνη την μέρα. Κατά την προσέλευση του κοινού στην αίθουσα, και μόνο μέχρι την έναρξη του session, θα παρέχεται ειδικό φυλλάδιο σε κάθε σύνεδρο. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, κάθε σύνεδρος θα μπορεί να επιλέξει, μέσω του φυλλαδίου, τις 3 εργασίες τις οποίες ξεχώρισε σύμφωνα με το άρθρο 42.2 του Καταστατικού. Το φυλλάδιο θα κατατίθεται σε ειδικά διαμορφωμένη κάλπη, κατά την έξοδο του συνέδρου από την αίθουσα στο τέλος του session. Οι ψήφοι που έλαβε κάθε ελεύθερη ανακοίνωση θα καταμετρηθούν και οι 8 εργασίες θα λάβουν ένα βαθμολογικό bonus, με την 1η σε ψήφους του κοινού εργασία να κερδίζει 100 βαθμούς, τη 2η 80 βαθμούς, και ούτω καθεξής, με την 8η τελικά να λαμβάνει 20 βαθμούς (Βαθμός Γ).
 • Η τελική βαθμολογία κάθε ελεύθερης ανακοίνωσης θα προκύψει από το άθροισμα 60% Βαθμού Α + 30% Βαθμού Β + 10% Βαθμού Γ, θα διαμορφώσει την τελική βαθμολογική κατάταξη και θα αναδείξει τις νικήτριες εργασίες, με τις 2 πρώτες να λαμβάνουν και το έπαθλο του Συνεδρίου.

Σημαντικά Στοιχεία

Αν έχεις οποιαδήποτε απορία ή θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας